Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi "Twój Opiekun"

 

Sales Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Powązkowskiej 15 w Warszawie ustala regulamin świadczenia drogą elektroniczną przez Sales Group Sp. z o.o. usługi „Twój Opiekun” (zwany dalej „Regulaminem”).

 

§ 1

 

Postanowienia ogólne

 

1.       Przez pojęcia użyte w Regulaminie rozumie się:

 

a)    Sales Group – Sales Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Powązkowskiej 15 w Warszawie, 01-797 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363275, działająca jako podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną na rzecz Klientów z wykorzystaniem Systemu teleinformatycznego;

 

b)     Klient – osoba korzystająca z Serwisu jako usługobiorca w odniesieniu do usługi świadczonej drogą elektroniczną;

 

c)     Usługi – opisane w Serwisie usługi oferowane przez Sales Group pod nazwą handlową „Twój Opiekun”;

 

d)     Serwis – zespół powiązanych ze sobą stron internetowych dostępnych pod adresem www.twojopiekun.pl przy wykorzystaniu urządzeń teletechnicznych umożliwiających dostęp do sieci Internet;

 

e)     System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów regulujących działalność telekomunikacyjną;

 

f)     Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonywanie usługi na rzecz Klienta, które następuje poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą Systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Klienta, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu przepisów regulujących działalność telekomunikacyjną;

 

g)     Formularz danych Klienta – zestawienie danych o Kliencie przesyłany przez Klienta do Sales Group poprzez Serwis w celu świadczenia Usług;

 

h)     Partner handlowy – podmiot trzeci współpracujący z Sales Group w zakresie oferowania Usług.

 

Partnerami handlowymi są:

 

- FinUp Sp. z o.o. z siedziba przy ul. Powązkowskiej 15 w Warszawie,

 

- Integra Finance Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Poznańskiej 16/4 w Warszawie,

 

- Integra Finance Sp. z o.o. Sp. komandytową z siedzibą przy ul. Powązkowskiej 15 w Warszawie,

 

- FinFactoria Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Powązkowskiej 15 w Warszawie

 

- FinFactoria Sp. z o.o. Sp. komandytową z siedzibą przy ul. Powązkowskiej 15 w Warszawie

 

- Fintegra Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Powązkowskiej 15 w Warszawie

 

- Fintegra Sp. z o.o. Sp. komandytową z siedzibą przy ul. Powązkowskiej 15 w Warszawie

 

- Pulsar Energia Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tytusa Chałbińskiego 9/2 w Warszawie

 

- Igoria Trade S.A. z siedzibą przy ul. Puławskiej 111A/109 w Warszawie

 

2.       Podmiotem świadczącym Usługi z wykorzystaniem Serwisu jest Sales Group.

 

3.       Regulamin określa:

 

a)       rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

 

b)       warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

 

c)       warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;

 

d)       wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym w odniesieniu do usług określonych w Regulaminie;

 

e)       warunki udostępniania Usługi;

 

f)       tryb postępowania reklamacyjnego.

 

4.       W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa

 

§ 2

 

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 

1.       Sales Group wykorzystuje Serwis w celu propagowania Usługi, udzielania informacji o Usłudze oraz umożliwiania Klientom przesyłanie do Sales Group Formularzy danych.

 

2.       Treść Serwisu nie może być rozumiana jako złożenie przez Sales Group oświadczenia woli w odniesieniu do poszczególnych Klientów w zakresie udostępnienia jakiejkolwiek usługi przez Sales Group. Rozszerzenie funkcjonalności Usług nie wymaga zmiany Regulaminu, o czym Sales Group poinformuje Klienta.

 

3.       Usługi obejmują funkcjonalności wskazane w Serwisie, w tym:

 

a)       kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną z Klientem na około dwa miesiące przed datą zapadalności polis celem poinformowania Klienta o tym fakcie;

 

b)       przedstawieniu ofert kontynuacji ubezpieczenia;

 

c)       kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną celem przedstawienia innych usług i/lub produktów oferowanych przez Sales Group oraz jej Partnerów handlowych lub oferowanych za pośrednictwem Sales Group lub Partnerów handlowych;

 

4.       Usługa udostępniana jest Klientowi po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu oraz po wypełnieniu i zapisaniu danych w Serwisie poprzez Formularz danych Klienta. Rejestracja w Serwisie dokonywana jest poprzez wprowadzenie do Serwisu następujących danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej email, numeru telefonu komórkowego. Podanie tych danych jest dobrowolne lecz jest niezbędne do świadczenia Usługi.

 

5.       Korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu udostępnianej Klientowi wymaga podania przez Uczestnika w Serwisie danych wymaganych dla rejestracji, o której mowa w pkt 4 wyżej oraz aktywowania przez Usługi poprzez link rejestracyjny przesłany przez Sales Group na adres email wskazany przez Klienta dla Serwisu oraz zarejestrowaniu się w Serwisie przy wykorzystaniu przesłanego przez loginu i hasła dla Serwisu.

 

6.       Klient nie jest zobowiązany do uiszczania opłat na rzecz Sales Group z tytułu świadczenia Usługi.

 

7.       Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celach związanych ze świadczeniem Usługi w zakresie danych podanych przez Klienta przy wykorzystaniu Serwisu przy rejestracji za pomocą Formularza danych Klienta.

 

8.       Umowa o świadczenie Usługi rozwiązuje się:

 

a)       ze skutkiem natychmiastowym w przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o rezygnacji z Usługi,

 

b)       z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia liczonego od daty doręczenia adres e-mail Klienta oświadczenia Sales Group o zakończeniu świadczenia Usługi,

 

c)       ze skutkiem natychmiastowym z chwilą doręczenia przez Sale Group Klientowi oświadczenia o rozwiązaniu Umowy w przypadku, jeżeli wobec Klienta korzystającego z Usługi udostępnionej w ramach Umowy stwierdzono nieuprawnione posługiwanie się Serwisem lub przesyłanie do Serwisu treści niezgodnych z prawem.

 

9.       Klient będący konsumentem w rozumieniu stosownych przepisów ma prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi w terminie i na warunkach przewidzianych w przepisach określających zasady odstąpienia od umowy zawartej przez konsumenta.

 

10.      Klient zawierający umowę o korzystanie z Usługi przesyłający poprzez Serwis Formularz zgłoszeniowy zobowiązany jest podać rzeczywiste i prawidłowe dane. Klient w każdym czasie jest uprawniony do rezygnacji z Usługi. Oświadczenie Klienta o rezygnacji z Usługi może zostać złożone pocztą elektroniczną e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres: Sales Group Sp. z o.o., ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa z dopiskiem Centrum Obsługi Klienta „Twój Opiekun"

 

§ 3

 

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

 

W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest używanie oprogramowania, sprzętu i narzędzi niezbędnych do korzystania z Internetu.

 

§ 4

 

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 

1.       Sales Group świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

 

2.       Klient korzystający z Serwisu nie jest zobowiązany do ponoszenia żadnych opłat za udostępnienie treści zamieszczonych w Serwisie. Klient ponosi natomiast koszty połączeń z Serwisem według taryf stosowanych przez operatorów obsługujących jego połączenia.

 

3.       Regulamin udostępniony jest Klientowi nieodpłatnie w Serwisie przed zawarciem umowy sprzedaży w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient

 

4.       Klient przesyłający poprzez Serwis Formularz danych zobowiązany jest podać prawdziwe i prawidłowe dane. Wprowadzenie przez Klienta nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji, w szczególności w przypadku podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy, może stanowić podstawę zastosowania wobec Klienta sankcji prawnych przewidzianych przez stosowne uregulowania.

 

5.       Świadczenie usługi drogą elektroniczną jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich przy wykorzystaniu narzędzi powszechnie uznawanych na zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

 

6.       Zakazane jest podejmowanie prób wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji do treści zamieszczonych w Serwisie, a także dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści obraźliwych, nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd.

 

7.       Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 

§ 5

 

Ochrona danych osobowych

 

 

1.  Sales Group jako administrator danych przestrzega przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Obowiązki informacyjne określone w art. 12-14 tego Rozporządzenia wykonuje się poprzez podanie niezbędnych informacji na stronie www.twojopiekun.pl.  

 

§ 6

 

Postępowanie reklamacyjne

 

1.       Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz świadczenia Usługi. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres: Sales Group Sp. z o.o., ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa z dopiskiem Centrum Obsługi Klienta „Twój Opiekun".

 

2.       Sales Group może zwrócić się z prośbą do Klienta o złożenie dodatkowych wyjaśnień dotyczących reklamacji oraz o dostarczenie dodatkowych dokumentów służących do zbadania zasadności reklamacji.

 

3.       Sales Group udziela odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie nie dłuższym niż 45 dni.

 

§ 7

 

Postanowienia końcowe

 

1.       Serwis zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, grafika, znaki towarowe, logotypy, ikony, zdjęcia, programy, prezentowane w Serwisie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Klient zobowiązuje się do wykorzystywania treści Serwisu wyłącznie do dozwolonego użytku własnego.

 

 

 

2.       Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie przy uwzględnieniu przepisów zawartych w Kodeksie cywilnym i innych stosownych uregulowaniach. W przypadku zmiany Regulaminu treść w zmienionym brzmieniu będzie dostępna w Serwisie.

Skocz do treści głównej Pulpit Artykuły Komponenty Pomoc Menu użytkownika Twój Opiekun Twój Opiekun Artykuły: Redagowanie artykułu Przejdź do głównej zawartości Zapisz Zapisz i zamknij Zapisz i nowy Zapisz jako kopię Wersje Zamknij Pomoc × Wiadomość Artykuł zapisano! × Ostrzeżenie Dodatek edytor TinyMCE został zaktualizowany. W tej chwili używa on starszej wersji konfiguracji. Edytując ustawienia dodatku, można teraz przypisać różne układy do określonych grup użytkowników. Tytuł * Zasady prywatności Alias zasady-prywatnosci Treść Obrazki i łącza Opcje Opcje publikacji

Zasady prywatności

 

Zakres zastosowania Rozporządzenia

Przetwarzanie danych osobowych w SALES GROUP Sp. z o.o. regulują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); dalej jako „Rozporządzenie”.

 

Administrator danych

SALES GROUP Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych. Zgodnie z Rozporządzeniem administrator danych jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych.

 

Inspektor ochrony danych

Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia SALES GROUP Sp. z o.o. wyznaczyła inspektora ochrony danych – imię i nazwisko inspektora. Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia.

 

W celu umożliwienia kontaktu z inspektorem ochrony danych został utworzony dedykowany adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby, których dane dotyczą mogą się także kontaktować z inspektorem ochrony danych pisemnie:

Paweł Dytry

inspektor ochrony danych Sales Group sp. z o.o.

ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa

 

Inspektor ochrony danych zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą. Zgodnie z art. 38 ust. 5 Rozporządzenia inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

 

NOTKA INFORMACYJNA

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator   Administratorem Twoich danych osobowych jest Sales Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 15, 01-797 Warszawa („Spółka”).

 

Dane kontaktowe :

         Możesz skontaktować się z nami poprzez adres email: (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)  lub pisemnie (Sales Group Sp. z o.o. ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa). Spółka wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować poprzez email: (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)  lub pisemnie (Sales Group Sp. z o.o. ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa). Z inspektorem możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Cele przetwarzania i podstawa prawna Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

•             Podjęcia się na Twoje żądanie czynności pośrednictwa kredytowego przed zawarciem umowy;

•             marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, w tym profilowania w celu poznania Twoich potrzeb;

•             marketingu bezpośredniego produktów i usług współpracujących ze Spółką banków, zakładów ubezpieczeń, instytucji pożyczkowych, w tym profilowania w celu poznania Twoich potrzeb.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

•             podjęcie czynności na Twoje żądanie;

•             niezbędność do zawarcia i wykonania umowy o pośrednictwo kredytowe lub ubezpieczeniowe; (jeżeli zawierasz umowę o usługę)

•             niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest wykonywanie usług w ramach Regulaminu Usługi Twój Opiekun (jeśli wyraziłeś zgodę na związanie tym regulaminem);

•             niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług Spółki, w tym profilowanie w celu poznania Twoich potrzeb – dla prowadzenia tego marketingu w trakcie świadczenia usług na podstawie Twojego żądania lub umowy lub regulaminu;

•             zgoda – dla prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Spółki, w tym profilowania w celu poznania Twoich potrzeb, po zakończeniu umowy lub świadczenia usług;

•             zgoda – dla prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług współpracujących ze Spółką podmiotów rynku finansowego takich jak banki, zakłady ubezpieczeń, instytucje pożyczkowe, w tym profilowania w celu poznania Twoich potrzeb.

 

Okres przechowywania danych:

              Dla celów realizacji umowy o usługę będziemy przechowuje Twoje dane osobowe do chwili wygaśnięcia roszczeń z tej umowy.

Dla celów marketingu bezpośredniego produktów i usług Spółki, w tym profilowania w celu poznania Twoich potrzeb, Spółka przechowuje Twoje dane osobowe przez okres realizacji umowy o usługę. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla tych celów również po zakończeniu umowę o usługę, Spółka przechowuje dane do chwili cofnięcia przez Ciebie tej zgody.

W przypadku, jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego produktów i usług podmiotów współpracujących ze Spółką, Spółka przechowuje dane dla tych celów do chwili cofnięcia przez Ciebie tej zgody.

Odbiorcy danych:

             Spółka przekazuje Twoje dane do  podmiotów rynku finansowego jeżeli wyraziłeś na to zgodę w celu przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach wniosku o kredyt bądź finansowania.

Ponadto Spółka przekazuje Twoje dane osobowe podwykonawcom, którzy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Spółki (m.in. dostawcom usług IT, czy agencjom marketingowym) – przy czym takie podmioty przetwarzają Twoje dane na podstawie umowy ze Spółką i wyłącznie zgodnie z poleceniami Spółki.

 

Kategorie i źródła danych pozyskanych nie od Ciebie    Możemy pozyskiwać Twoje dane od Twojego pracodawcy oraz z powszechnie dostępnych źródeł w szczególności z baz i rejestrów: Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON, VAT-EU, a za Twoją odrębną zgodą i na podstawie udzielonego nam upoważnienia od biur informacji gospodarczych (przekazujemy odrębną notę informacyjną w takim ostatnim przypadku).

Twoje prawa:

     Masz prawo dostępu do swoich danych oraz prawa żądania ich sprostowania, usunięcia, czy ograniczenia przetwarzania.

Ponadto, w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest:

•             realizacja prawnie uzasadnionego interesu Spółki – masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;

•             zgoda – masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

•             zawarcie lub wykonanie umowy, lub zgoda – masz prawo do przeniesienia swoich danych osobowych, tj. dla otrzymania od Spółki swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W sytuacjach przewidzianych prawem masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego i profilowania.

Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzoru zajmującego się ochroną danych osobowych.

Obowiązek podania danych i skutki ich niepodania         Podanie danych w celu realizacji umowy o usługę jest dobrowolne, ale konieczne do jej realizacji. Bez podania tych danych nie możesz korzystać z usług.

 

Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne. Możesz cofnąć zgodę w dowolnym czasie przy czym wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Zapoznaj się z Szczegółowymi Notami Informacyjnymi, które przekazujemy Tobie w przypadku zbierania danych bezpośrednio od Ciebie.

 

 

Przełącz edytor Stan Kategoria * Wyróżnione Dostęp Język Tagi Wpisz lub wybierz opcję Uwagi o wersji Joomla! 3.8.6 — © 2018 Twój Opiekun Pokaż witrynę0do witryny1 do zaplecza0PowiadomieniaWyloguj

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu jej prawidłowego działania. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia Cookies w swojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
Akceptuję pliki coookies na tej stronie.OK, rozumiem.